REGULAMIN KONKURSU „Kolorowy zegarek”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą „Kolorowy zegarek” (zwany dalej „Kolorowy zegarek”) organizowany jest przez PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c., Stanisław Dolny 350, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, legitymującą się numerem NIP: 551-263-84-29 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.).

3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „Kolorowy zegarek”, zasady uczestnictwa, nagrody, sposób wyłonienia laureatów oraz przekazania im przyznanych nagród.

4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.prowatches.pl w okresie od dnia 2020-04-30 do dnia 2020-05-30 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie z tym, że nie mogą one pogarszać sytuacji uczestnika, który przystąpił do konkursu „Kolorowy zegarek” przed dokonaniem zmiany.

5. Konkurs „Kolorowy zegarek” organizowany jest na terytorium Polski poprzez serwis Facebook.

6. Konkurs „Kolorowy zegarek” będzie trwał od dnia 2020-04-30 do dnia 2020-05-14. Wyniki konkursu (i jednocześnie zdobywca nagrody) zostaną ogłoszone na profilu Facebookowym https://www.facebook.com/charlesmuszka/ w przeciągu 14 dni od zakończenia konkursu „Kolorowy zegarek”. Fundatorem Nagrody w konkursie „Kolorowy zegarek”, jest PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c.

7. Odpowiedzi, które zostaną przesłane do organizatora tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c., innymi kanałami niż te, które zostały określone w Regulaminie konkursu „Kolorowy zegarek”, nie będą brane po uwagę, a wszelkie roszczenia. Uczestnika pozostają bezzasadne.

8. Uczestnik, może podać tylko jedną odpowiedź w komentarzu na Facebooku marki Charles BowTie Polska tj. @charlesbowtiepl / @charlesmuszka.

9. Zwycięzcą określa się Uczestnika, który według organizatorów konkursu „Kolorowy zegarek” tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c., udzieli najbardziej oryginalnej i kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Który kolor w zegarkach Charles BowTie podoba Ci się najbardziej i dlaczego?"

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE KOLOROWY ZEGAREK
1. Konkurs „Kolorowy zegarek” dostępny jest dla osób fizycznych, które w dniu rozpoczęcia konkursu „Kolorowy zegarek” mają ukończone 18 lat, zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają konto na Facebooku.

2. W konkursie „Kolorowy zegarek” nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, ani osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu „Kolorowy zegarek”, a także członkowie ich najbliższych rodzin, za których uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź faktycznego wspólnego pożycia.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Kolorowy zegarek” jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 i 2
b) dane osobowe Uczestnika tj. e-mail , imię i nazwisko muszą pozostać niezmienne w czasie trwania konkursu „Kolorowy zegarek”
c) polubienie i obserwacja kanału charlesbowtiepl / charlesmuszka, na Facebooku
d) obserwacja kanału charlesbowtiepl / charlesmuszka, na Instagramie
e) odpowiedzenie na pytanie konkursowe w komentarzu posta konkursowego na Facebooku, które brzmi:
„Który kolor w zegarkach Charles BowTie podoba Ci się najbardziej i dlaczego?”
f) zapoznanie się w całości z Regulaminem (wzięcie udziału w konkursie „Kolorowy zegarek” wiąże się ze zgodą na zastosowanie wszystkich jego postanowień)
g) wykonanie zadania konkursowego, opisanego w pkt. 4

4. Zadanie konkursu „Kolorowy zegarek”polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe w komentarzu posta konkursowego na Facebooku, które brzmi:
„Który kolor w zegarkach Charles BowTie podoba Ci się najbardziej i dlaczego?”

5. Jeden Uczestnik konkursu „Kolorowy zegarek” może udzielić odpowiedzi tylko raz.

6. W przypadku podejrzenia matactwa, organizator tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c., zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Uczestnika, bez podania przyczyny.

§ 3

PRZYZNANIE NAGRODY W KONKURSIE KOLOROWY ZEGAREK
1. Organizator przyznaje 1 (słownie: jedną) nagrodę na koniec konkursu „Kolorowy zegarek”, i jest to zegarek marki Charles BowTie z kolekcji Roundel o wartości 390 złotych.

2. Nagroda została ufundowana przez firmę PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c.

3. Właścicielem nagrody, do momentu jej przekazania Zwycięzcy pozostaje organizator tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c.

4. Nagroda zostanie przyznana 1 Uczestnikowi, który udzieli najbardziej oryginalnej i kreatywnej odpowiedzi według organizatorów tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c, na pytanie konkursowe.

5. Uczestnik może zostać zdobywcą nagrody tylko raz.

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu „Kolorowy zegarek”, Organizator powołuje Jury, którego skład stanowią Paweł Kamiński oraz Paweł Biernacki, właściciele firmy PRO WATCHES s.c.

7. Zdobywca nagrody wymienionej w pkt. 1, zostanie powiadomiony o wygranej w komentarzu pod postem konkursu „Kolorowy zegarek” na Facebooku w przeciągu czternastu dni roboczych od zakończenia konkursu „Kolorowy zegarek”. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca powinien odpowiedzieć w wiadomości prywatnej poprzez kanał na Facebooku w terminie siedmiu dni roboczych od dnia informacji o wygranej, pod rygorem przepadku prawa do nagrody. W odpowiedzi należy wskazać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego, e-mail, adres, pod który Organizator wyśle nagrodę. Organizator konkursu „Kolorowy zegarek” skontaktuje się telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów realizacji nagrody wymienionej w pkt.1.

8. Przyznana nagroda zostanie wysłana kurierem DPD, w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu „Kolorowy zegarek”. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c. ponosi odpowiedzialność za poprawne nadanie przesyłki z nagrodą, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia nagród przez DPD Polska. Nieodebranie przez zdobywcę nagrody wysłanej kurierem DPD pod wskazane przez niego dane adresowe, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

9. Przyznana nagroda nie może być zamieniana na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

10. Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz zdobywcy nagrody. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne, o zbliżonej: wartości pieniężnej i parametrach technicznych.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ANKIETY Z NAGRODAMI
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu „Kolorowy zegarek” jest Organizator konkursu „Kolorowy zegarek”. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem „Kolorowy zegarek” oraz w celach dowodowych i statystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu konkursu „Kolorowy zegarek” zostaną niezwłocznie usunięte albo poddane anonimizacji zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 5

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu konkursu „Kolorowy zegarek” mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej – mailem, na adres biuro@prowatches.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu „Kolorowy zegarek” (decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora). Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

2. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.

3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Organizatora w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od upływu powyższego terminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia konkursu „Kolorowy zegarek”, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora konkursu „Kolorowy zegarek”.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 2020-04-30

3. Organizatorowi konkursu „Kolorowy zegarek” przysługuje wyłączne prawo do:
a) ustalenia czynności konkursu „Kolorowy zegarek”;
b) udziału w wyłonieniu zdobywcy nagrody na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie „Kolorowy zegarek”. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursu „Kolorowy zegarek” oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.prowatches.pl

5. Naruszenie przez Uczestników konkursu „Kolorowy zegarek” któregokolwiek z postanowień Regulaminu konkursu „Kolorowy zegarek”, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w konkursie „Kolorowy zegarek” upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z konkursu „Kolorowy zegarek” oraz powoduje utratę prawa do nagrody.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. firmy kurierskiej, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej w tym w szczególności działania sieci Web, w ramach, której jest zaimplementowana strona www.facebook.com/charlesmuszka/) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.