REGULAMIN AKCJI Z NAGRODAMI „Wielkie liczenie marek zegarkowych”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja pod nazwą „Wielkie liczenie marek zegarkowych” (zwana dalej „AKCJĄ Z NAGRODAMI”) organizowana jest przez PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c., Stanisław Dolny 350, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, legitymującą się numerem NIP: 551-263-84-29 (zwanej dalej „Organizatorem”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia AKCJĄ Z NAGRODAMI, zasady uczestnictwa, nagrody, sposób wyłonienia laureatów oraz przekazania im przyznanych nagród.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.prowatches.pl w okresie od dnia 2020-04-10 do dnia 2020-06-30 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym, że nie mogą one pogarszać sytuacji uczestnika, który przystąpił do AKCJĄ Z NAGRODAMI przed dokonaniem zmiany.

4. Akcja AKCJĄ Z NAGRODAMI organizowana jest na terytorium Polski poprzez serwis Facebook oraz drogą mailingową.

5. AKCJA Z NAGRODAMI będzie trwała od dnia 2020-04-10 do dnia 2020-06-30. Wyniki akcji (i jednocześnie zdobywca nagrody) zostaną ogłoszone na profilu Facebookowym https://www.facebook.com/prowatchespolska/ w przeciągu 14 dni od zakończenia AKCJI Z NAGRODAMI. 7. Fundatorem Nagród w AKCJI Z NAGRODAMI jest PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c.

6. AKCJA Z NAGRODAMI składa się z 5 części:
a) litery od A do E
b) litery od F do J
c) litery od K do N
d) litery od O do T
e) litery od U do Z

7. AKCJA składa się z 5 części i to organizator, tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c., określa, w którym momencie Uczestnik rozpoczyna przystąpienie do każdej z nich.

8. Za moment rozpoczęcia każdej części AKCJI Z NAGRODAMI określa się udostępnienie ankiety „Wielkie liczenie marek zegarkowych”, do której przypisane zostaną konkretne litery alfabetu, według zasady „od – do”.

9. Odpowiedzi, które zostaną przesłane do organizatora, tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c., innymi kanałami niż te, które zostały określone w Regulaminie AKCJI Z NAGRODAMI, nie będą brane po uwagę, a wszelkie roszczenia Uczestnika pozostają bezzasadne.

10. Za podanie każdej poprawnej nazwy marki zegarkowej, która posiadała czynną produkcję zegarków minimum do końca roku 2019 Organizator przyznaje 1 pkt.

11. Zwycięzcą określa się Uczestnika, który zdobędzie największą ilość punktów, przypisując co najmniej jedną markę zegarkową do każdej z liter alfabetu, zawartych w AKCJI Z NAGRODAMI.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI z NAGRODAMI

1. AKCJA Z NAGRODAMI dostępna jest dla osób fizycznych, które w dniu rozpoczęcia ANKIETY Z NAGRODAMI mają ukończone 18 lat, posiadają konto na Facebooku oraz zgodziły się podać swój adres e-mail w celu przesłania formularza AKCJI Z NAGRODAMI (dalej „Uczestnik”).

2. W AKCJI z NAGRODAMI nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, ani osoby, które brały udział w organizowaniu ANKIETY Z NAGRODAMI, a także członkowie ich najbliższych rodzin, za których uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź faktycznego wspólnego pożycia.

3. Warunkiem uczestnictwa w AKCJI z NAGRODAMI jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 i 2
b) dane osobowe Uczestnika tj. e-mail, imię i nazwisko muszą pozostać niezmienne w czasie wypełniania ankiety „Wielkie liczenie marek zegarkowych”, która składa się z 5 części
c) wypełnienie ankiety „Wielkie liczenie marek zegarkowych”, przesłaną na adres mailowy przez Organizatora AKCJI Z NAGRODAMI.
d) zapoznanie się w całości z Regulaminem (wzięcie udziału w AKCJI wiąże się ze zgodą na zastosowanie wszystkich jego postanowień)
e) wykonanie zadania AKCJI Z NAGRODAMI, opisanego w pkt. 4

4. Opcją pożądaną jest:
a) polubienie i obserwacja kanału prowatchespolska na Facebooku

5. Zadania AKCJI Z NAGRODAMI polegają na:
a) podaniu jak największej ilości nazw marek zegarkowych, które produkowały zegarki pod nazwą własną do końca 2019 roku. Marki zegarkowe podaje się, dopasowując markę zegarkową do wskazanej przez Organizatora litery alfabetu. Kolejność marek zegarkowych nie ma znaczenia. Ważnym jest, aby pierwsza litera nazwy marki zegarkowej, odpowiadała literze alfabetu podanej w formularzu.
b) podaniu imienia i nazwiska bądź pseudonimu.
c) podaniu adresu e-mail w celu umożliwienia kontaktu w przypadku wygrania nagrody.
d) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
e) wysłaniu wypełnionego formularza przez wybór opcji „Wyślij”.
f) pozostawienie komentarza pod każdym postem na Facebooku, który rozpoczyna daną część ankiety „Wielkie liczenie marek zegarkowych” o treści: „Wziąłem udział, akceptuję regulamin."

6. Jeden Uczestnik AKCJI Z NAGRODAMI może wypełnić daną ankietę tylko raz.

7. W przypadku podejrzenia matactwa organizator, tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c., zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Uczestnika, bez podania przyczyny.

§ 3

PRZYZNANIE NAGRÓD W ANKIECIE Z NAGRODAMI

1. Organizator przyznaje 3 (słownie: trzy) nagrody na koniec edycji AKCJI Z NAGRODAMI. Są to:
Za zajęcie I miejsca - zegarek marki traser® model P96 Outdoor Pionier 102904 o wartości 1020 złotych.
Za zajęcie II miejsca - zegarek marki Charles BowTie (dowolny model wskazany przez Uczestnika z listy modeli wskazanych przez Organizatora) o wartości 390 złotych.
Za zajęcie III miejsca - zestaw: breloczek marki traser oraz smycz o wartości 100 złotych.

2. Nagrody zostały ufundowane przez firmę PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c.

3. Właścicielem nagrody, do momentu jej przekazania Zwycięzcy AKCI Z NAGRODAMI pozostaje organizator, tj. PRO WATCHES Paweł Biernacki, Paweł Kamiński s.c.

4. Nagroda zostaną przekazane Uczestnikom, którzy zdobędą odpowiednio największą ilość punktów.

5. Każdy Uczestnik może zostać zdobywcą nagrody tylko raz.

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu AKCJI Z NAGRODAMI, Organizator powoła Jury, w którego skład stanowią Paweł Kamiński oraz Paweł Biernacki, właściciele firmy PRO WATCHES s.c.

7. Zdobywca nagrody wymienionej w pkt. 1, zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu czternastu dni roboczych od zakończenia właściwej edycji AKCJI Z NAGRODAMI, na adres e-mail podany przez uczestnika w ANKIECIE. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie siedmiu dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody. W odpowiedzi należy wskazać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego, adres, pod który Organizator wyśle nagrodę. Organizator AKCJI Z NAGRODAMI skontaktuje się telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów realizacji nagrody wymienionej w pkt.1.

8. Przyznana nagroda zostanie wysłana kurierem DPD, w terminie 14 dni od daty zakończenia właściwej edycji AKCJI Z NAGRODAMI. PRO WATCHES s.c. ponosi odpowiedzialność za poprawne nadanie przesyłek z nagrodą, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia nagród przez DPD Polska. Nieodebranie przez zdobywcę nagrody wysłanej kurierem DPD pod wskazane przez niego dane adresowe, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

9. Przyznana nagroda nie może być zamieniana na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

10. Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz zdobywcy nagrody. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne, o zbliżonej: wartości pieniężnej i parametrach technicznych.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ANKIETY Z NAGRODAMI

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników AKCJI Z NAGRODAMI jest Organizator AKCJI Z NAGRODAMI. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z AKCJĄ Z NAGRODAMI oraz w celach dowodowych i statystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu AKCJI Z NAGRODAMI zostaną niezwłocznie usunięte albo poddane anonimizacji zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 5

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu AKCJI Z NAGRODAMI mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej – mailem, na adres biuro@prowatches.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia właściwej edycji AKCJI Z NAGRODAMI (decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora). Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

2. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.

3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Organizatora w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od upływu powyższego terminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia AKCJI Z NAGRODAMI, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora AKCJI Z NAGRODAMI.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 2020-04-10

3. Organizatorowi AKCJI Z NAGRODAMI przysługuje wyłączne prawo do:
a) ustalenia czynności AKCJI Z NAGRODAMI;
b) udziału w wyłonieniu zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w AKCJI Z NAGRODAMI. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności AKCJI Z NAGRODAMI oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.prowatches.pl

5. Naruszenie przez Uczestników AKCJI Z NAGRODAMI któregokolwiek z postanowień Regulaminu AKCJI Z NAGRODAMI, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w AKCJI Z NAGRODAMI upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z AKCJI Z NAGRODAMI oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań ANKIETY.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. firmy kurierskiej, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej w tym w szczególności działania sieci Web, w ramach, której jest zaimplementowana strona www.facebook.com/prowatchespolska/) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.